PŘEROV - MĚSTOTVORNÉ ÚZEMÍ OKOLO tzv. PRŮPICHU

urbanistická soutěž, 2. cena, 2017

návrh ing. arch. Jana Kaštánková, spolupráce ing. arch. Jana Šotnarová-Matyášová, konzultace ing. Martin Všetečka, vizualizace ing. arch. Eliška Lichtnerová

Soutěž hledala řešení pro 16 hektarové přestavbové území (současný brownfield s částí staveb v havarijním stavebně technické stavu, částečně pro území bývalých výrobních závodů (textilka a slévárna) mezi vlakovým a autobusovým nádražím a historickým centrem města Přerova (něm. Prerau). Územním limitem byl dopravní průtah a nutnost respektovat pozemky s funkčním pivovarem.

Návrh vytvořil plnohodnotnou obytnou čtvrť, respektoval co nejvíce stavebně technicky stabilizovaných staveb území (z důvodu zachování historické stopy a z důvodu urbanistické ekonomie), komponoval v území novou městskou dominantu - výškovou budovu - jenž tvoří nový orientační bod ve městě. Výškově návrh respektuje maximum charakteristické okolní územně stabilizované zástavby. Nutnou dopravní trasu v rozsahu čtyřpruhové silnice návrh zčásti eliminoval polohou nového městského parku, čímž zároveň vytvořil klid a zázemí pro bydlení v přilehlých plochách. V ploše navrženého parku historicky byly zahrady a i dnes jsou rozsáhlé plochy zeleně (nyní jako součást bývalé průmyslové plochy). Pěší vazby v území jsou podpořeny novými pěšími lávkami logicky navazujícími na navrženou uliční síť. Trasování lávek je vedeno směrem k vyšší veřejné vybavenosti města (školy, úřady, soud, polikliniky) překlenutím pivovaru na způsob nové "High line" a druhá směrem do historického centra přes rušnou dopravní křižovatku. Celkově bylo území řešeno jako plocha pro bydlení se službami a maloobchodem v parteru, doplněno adekvátně různými druhy veřejných prostranství (obytné ulice, malé náměstí).

"Osobně jsem si soutěž v Přerově hodně užila včetně mentálně - pracovně - kolegiálního skoku vpřed :-). Utužily jsme tenkrát spolupráci s Janou Matyášovou a poprvé pro mě vizualizace zpracovala skvělá Eliška Lichtnerová, práce šla od ruky přesně podle představ. Z Přerova jsem si kromě bádání nad původní městskou strukturou z dob původního německého osídlení, a kromě 2. ceny v této soutěži, přivezla výbornou knížku Mapy měst, která vyšla snad přesně v den odevzdání soutěžních návrhů a ze které neustále čerpám obsahově i výtvarně." JK

PROMĚNA. Horní osada se zámkem na travertinovém návrší a Dolní osada při řece, obě ležící blízko sebe ve strategickém místě
při vstupu do Moravské brány, na dolním toku Bečvy. Zaplavované lužní lesy v širším okolí určují jedinečnou polohu místa mimo ně.
Obě sídla přirozeně rostou až se spojí v jedno. MĚSTO. Poklidný život zrychluje své tempo, už nestačí přeprava koňmo a do blízkosti města je přivedena železniční trať. VLAK. Přináší ruch i páru, přiváží nové lidi a nové zboží. Vzniká PIVOVAR, SLÉVÁRNA, MOTOUZÁRNA. Sukcese, zrání, klimax, KRIZE. Stabilizované obyvatelstvo musí po jednom velkém konfliktu odejít. Přichází noví lidé,
z jiných krajů, s jinými zvyky. Město zůstává. Chvíli dokonce chřadne. Ovšem jen do doby, kdy vývoj civilizace opět nabírá TEMPO. Tentokrát závratné. A město už se dusí moderními koňskými silami v plechovém hávu. Přitom stroje motouzárny dávno mlčí. Jde k zemi první vybydlený nájemní dům, po něm druhý a další, jen pivovar zůstává a nabírá nový lesk, zlatavý mok je třeba rozvést do jiných měst
i dál. BYPASS. Přemostění zúženého nebo uzavřeného úseku za účelem zkvalitnění či obnovení průtoku oblastí, které se nachází
za zúžením. Bypass je nutný, protože mimotělní oběh města nelze použít. Následuje PLÁN, hodnotná podstata předků zůstává zachována potomkům a už roste NOVÁ ČTVRŤ. Vlévá zdravou krev do žil unaveného a přesto stále krásného města. Parkour? Inline brusle? Zmrzlinu nebo horkou kávu? Pěší třída od vlaků a busů přes další tentorkát dvojitá bypass - pěší lávky - jedna jako přerovská HIGH LINE nad pivovarem směrem ke školám a dál až k magistrátu, poliklinice, úřadům a pojišťovnám, druhá přes rušnou křižovatku mezi novým a starým parkem. Zotavený organismus přechází do vrcholových sil.